Wednesday, August 28, 2013

өндөр дээр
өтгөн хүдэн нүүгэлтэхүйд-
өвөр дүүрэн гуниг

Н. Төвшинзаяа

No comments:

Post a Comment